بسم الله الرحمن الرحیم

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای تحقق اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، چهار سطح فعالیت علمی را طبق آئین نامه های دقیق به همکاران خود توصیه نموده است.

سطح اول همکاری؛ پذیرش مسئولیت دوایر اصلی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. دائره فهرست نویسی و دائره تدوین  نمونه ای از این نوع همکاری می باشند؛ که در حال راه اندازی می باشند. برای تحقق این سطح از همکاری دو ویژگی 1- هماهنگی با زمان فعالیت های لازمه دائره و 2- توانائی تولید محصول پژوهشی از شروط  اصلی محسوب می شوند.

سطح دوم همکاری؛ پذیرش مسئولیت کارگروه های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. بر اساس آئین نامه جامع شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی این کارگروه های وظیفه تبیین اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی" را در میان گروهی از نخبگان انقلاب به عهده دارند. در اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی" پدیده عظیم انقلاب اسلامی بر اساس ادبیات انقلاب مورد بازخوانی عمیق قرار گرفته و این موضوع ریشه فهم مسئله الگوی پیشرفت اسلامی است.

سطح سوم همکاری؛ پذیرش مسئولیت حلقه های ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. بر اساس آئین نامه جامع شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی این حلقه ها وظیفه ارتباط با نهادها و مجموعه های انقلابی حولِ تبیین اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی"  را به عهده دارد.

سطح چهارم همکاری؛ پذیرش مسئولیت محدود درباره یک موضوع مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی است. در این سطح افراد می توانند پیشنهاد همکاری در یک موضوع مشخص را به شورای راهبردی ارائه نمایند. پیاده  صوت جلسات پژوهشی، ویراست پیشخوان های الگوی پیشرفت، نمونه ای از این نوع فعالیت محسوب می گردد.

لینک پایگاه های اینترنتی مرتبط با شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس سطوح همکاری فوق الذکر در ادامه این صفحه قابل مشاهده است.

*****

لیست پایگاه های  دائره های علمی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی دائره فهرست نویسی

پایگاه اطلاع رسانی دائره تدوین پیشخوان ها

*****

لیست پایگاه های کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی

هیچ پایگاهی ثبت نشده است

*****

لیست پایگاه های حلقه های ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی

اسامی حلقه های ارتباطی :

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-قم (حلقه ارتباطی شهید آیت الله محمد مفتح)

-حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-قم (حلقه ارتباطی شهید مصطفی چمران)

 -حلقه ارتباطی عدالت و پیشرفت اسلامی- کرج (حلقه ارتباطی شهید آیت الله سید محمد حسین بهشتی) 

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- بروجرد (حلقه ارتباطی شهید برزو بیرانوند)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی ورامین-(حلقه ارتباطی شهید محمد رضا کارور)

 -حلقه الگوی پیشرفت اسلامی شهرستان کاشان (حلقه ارتباطی سرداران و 1700 شهید شهرستان کاشان)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- حوزه علمیه مروی (حلقه ارتباطی شهید نواب صفوی)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-ازنا (حلقه ارتباطی شهید سید احمد میر صفی)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-بروجرد (حلقه ارتباطی شهید محسن وزوائی)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-قزوین  (حلقه ارتباطی شهید عباس بابائی)

*****

لیست پایگاه های همکاری آزاد موضوع محور حول مسئله الگوی پیشرفت اسلامی

هیچ پایگاهی ثبت نشده است

*****

جدول راهنمای سطوح همکاری حول مسأله الگوی پیشرفت اسلامی

سطوح همکاریحول اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

سطح اول همکاری؛ پذیرش مسئولیت دوائر علمی شورا

سطح دوم همکاری؛ پذیرش مسئولیت کارگروه های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی

سطح سوم همکاری؛ پذیرش مسئولیت حلقه های ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی

سطح چهارم همکاری؛ پذیرش مسئولیت محدود درباره یک موضوع مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی