معرفی اجمالی الگوی ساخت نظامات اسلامی

(مدت فایل: 17 دقیقه)

(محل بحث: کارگاه در مدرسه معصومیه سلام الله علیها)

در نشست های الگوی پیشرفت اسلامی چه گفته می شود؟

(مدت فایل: 24 دقیقه)

(محل بحث: نشست سوم کارگروه ورامین)

تبیین وظایف کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی

(مدت فایل: 8 دقیقه)

(محل بحث: نشست دوم کارگروه کاشان)