بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی برای پاسخ به سؤال چگونه الگوی پیشرفت اسلامی را تولید کنیم؟ فهرست جدیدی -بر مبنای نقشه راه- در کارگروه پژوهشی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شده است. این فهرست جدید مبنای معرفی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در نشست های الگوی پیشرفت اسلامی -سال 1392-خواهد بود.

دریافت

فهرست جدید شامل نه محور 1- تبیین مفهوم جهت حرکت انقلاب اسلامی2- تبیین مفهوم حفظ جهت در اجراء 3- تبیین مفهوم موضوعات جهت ساز 4- تبیین مفهوم هدایت نظامات ذهنی 5- تبیین مفهوم هدایت نظامات علمی 6- تبیین مفهوم هدایت نظامات عینی 7- تبیین مفهوم پردازش سیاسی موضوعات انتقال 8- تبیین مفهوم پردازش فرهنگی موضوعات انتقال 9- تبیین مفهوم پردازش اقتصادی موضوعات انتقال می باشد.

لازم به ذکر است که در فهرست های قدیمی معرفی نقشه راه بر اساس محورهای محورهای پنج گانه ی: 1. تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی 2. بازشناسی جایگاه الگوی پیشرفت اسلامی با استفاده از جهت حرکت انقلاب اسلامی 3. بررسی میزان تناسب وضعیت موجود ساختارهای اداره جامعه با جهت حرکت انقلاب اسلامی 4. بررسی محورهای توسعه تناسب وضعیت موجود با جهت حرکت انقلاب اسلامی 5. تبیین موضوعات انتقال نظام صورت می پذیرفت. انتهای پیام

دریافت