با کمک خداوند متعال کارگاه آموزشی کارنامه خوانی، توسط کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی دانشجویان بروجرد(کارگروه شهید محسن وزوایی) در تاریخ 91/12/13 برگزار شد.

تصاویر کارگاه در ادامه مطلب موجود می باشد.

در این کارگاه آموزشی، هندسه کارنامه خوانی، بر اساس ادبیات انقلاب تدریس شد. هندسه کارنامه خوانی که در آن بسته به جایگاهِ مسئولِ پاسخ دهنده، ضرایبِ اهمیتِ موضوعاتِ مختلف، تغییر می یابد، به شکل ذیل تشریح شده است:

1 - رسیدگی به مشکلاتِ مردم

2 - اعلامِ موضع در مسائل ملی و بین المللی

3 - دفاع گفتمانی از انقلاب

مورد شماره 3 به اجزای زیر تقسیم می شود:

1 - دفاع از مواضعِ ولی فقیه

2 - تبیینِ گفتمانِ انقلاب(تحلیلِ دلایلِ گفتمانِ ولی فقیه)

3 - تعریفِ مأموریت، مبتنی بر گفتمانِ انقلاب