بسم الله الرحمن الرحیم

  نشست تنظیم "برنامه نظام مقایسه برنامه ششم کشور" در قم برگزار شد. در بخش اول این نشست مفهوم نظام مقایسه مورد بررسی قرار گرفت.