بسم الله الرحمن الرحیم

  نشست تنظیم "برنامه نظام مقایسه برنامه ششم کشور" در قم برگزار شد. در بخش اول این نشست مفهوم نظام مقایسه مورد بررسی قرار گرفت.

به صورت اجمال، نظام مقایسه عبارت است از روش جلوگیری از تأثیر کفر بر فضای تصمیم سازی افراد؛ که نتیجه این فرآیند حفظ موازنه به نفع جهت گیری انقلاب اسلامی است. در دومین بخش از این نشست، دستور کار دوایر هشت گانه ی تنظیم برنامه نظام مقایسه برنامه ششم کشور مورد بازخوانی قرار گرفتند. همچنین در قسمت پایانی این  نشست، اولین گام از برنامه های اجرایی هر یک از دوایر در سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت.


خبر مرتبط:

نشست تخصصی تبیین الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت در حوزه علمیه مروی تهران 

دریافت برنامه نظام مقایسه