بسم الله الرحمن الرحیم

پرده نگار جدیدِ معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی منتشر گردید. این پرده نگار بر اساس فهرست جدید معرفی این نقشه راه تنظیم شده و شامل بررسی چهار سؤال: 1- مسئله الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال چیست؟ 2- جهت حرکت انقلاب اسلامی  کدام است؟ 3 - چگونه باید جهت گیری انقلاب اسلامی را حفظ کرد؟ 4- چگونه باید نظامات ذهنی را در راستای جهت گیری انقلاب هدایت کرد، است. این پرده نگار را از اینجا دریافت کنید.

اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی- پیش نویس چهاردهم

معرفی نقشه راه به زبان ساده