بسم الله الرحمن الرحیم

نشست معرفی "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" صبح روز یک شنبه 6 بهمن 1392 در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه  در این نشست اصطلاح "جهت حرکت انقلاب اسلامی"؛ به عنوان ریشه مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی معرفی و از میان سه اصطلاح درونی مفهوم "جهت حرکت انقلاب اسلامی"، اصطلاح "مبنای حرکت انقلاب اسلامی" تشریح گردید. تبیین اصطلاحات "مراحل تحقق مبنای انقلاب اسلامی" و "موضوعات انتقال میان مراحل انقلاب اسلامی" به جلسه آینده  موکول شد.

در قالبِ اصطلاح "مبنای حرکت انقلاب اسلامی" به سؤال مهم "روش تحقق شاخص های هویت اسلامی کدام است؟" پاسخ داده می شود و  بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی"نظام سازی اسلامی" مبنای انقلاب اسلامی برای تحقق آرمانهای اسلامی است. این مبنا در رقابت با "تبلیغ هویت اسلامی"- به عنوان مبنای پیشنهادی جریان فهم سنتی از اسلام- و "اصلاح قرائت دینی"-به عنوان مبنای پیشنهادی جریان روشنفکری - قرار دارد.

همچنین در این نشست، به بسته های بحثی"اهداف انقلاب اسلامی" و"اصول انقلاب اسلامی"اشاره شد. در این دو بسته بحثی به ترتیب به سؤال های مهم "شاخص های هویت اسلامی کدامند؟"و "چرا باید شاخص های هویت اسلامی تحقق یابند؟" پاسخی تفصیلی داده می شود. به عبارت دیگر در بسته بحثی اهداف انقلاب اسلامی، چیستی اهداف انقلاب اسلامی  و در بسته بحثی اصول انقلاب اسلامی چرائی حرکت در راستای اهداف انقلاب اسلامی تبیین می شود.

لازم به ذکر است که؛ برای تحقق عینی الگوی پیشرفت اسلامی در گام اول نیازمند تفاهمی گسترده حول ضرورت و چیستی این الگو هستیم و اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی شامل 81 مأموریت در این راستا می باشد؛ تبیین چگونگی تولید این الگوی حیاتی از دیگر فوائد "پردازش موضوعات جهت ساز"است. انتهای پیام