دریافت

حجم: 755 کیلوبایت

توضیحات: فهرستهای اجمالی و تفصیلی جلسه اولِ تبیین جهت
دریافت

حجم: 707 کیلوبایت

توضیحات: فهرستهای اجمالی و تفصیلی جلسه دومِ تبیین جهت
دریافت

حجم: 695 کیلوبایت

توضیحات: فهرستهای اجمالی و تفصیلی جلسه سومِ تبیین جهت
دریافت

حجم: 866 کیلوبایت

توضیحات: فهرستهای اجمالی و تفصیلی جلسه چهارمِ تبیین جهت
دریافت

حجم: 746 کیلوبایت

توضیحات: فهرستهای اجمالی و تفصیلی جلسه پنجمِ تبیین جهت