به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه" تبیین الزاماتِ  پرورش مسئله الگوی پیشرفت اسلامی در میان نخبگان، موضوع  جلسه دومِ چهارمین نشست هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی بود

در این جلسه1- تبیین"فرآیند  گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی"، 2- تبیین "فرآیند تأسیس ساختارهای متکفل الگوی پیشرفت اسلامی در ضمیمه ساختارهای فعلی"و 3- تبیین "فرآیند تربیت کارشناس برای الگوی پیشرفت اسلامی"از لوازم اصلی پرورش الگوی پیشرفت اسلامی شمرده شد.

همچنین در این نشست جایگاه نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت و فرآیند تربیت کارشناس به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفت. این جلسه مهم 38 دقیقه است و صوت آن از اینجا  قابل دریافت است.

لازم به ذکر است که در نشست های هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی- به عنوان یکی از انواع هفت گانه نشستهای گفتمانی الگوی پیشرفت- مباحث افق نمائی و هرم اول مباحث الگوی پیشرفت اسلامی به فهرست نویسان و فعالان الگوی پیشرفت اسلامی گزارش داده می شود. بعون الله تعالی