بسم الله الرحمن الرحیم

آیا باید تحولات اجتماعی را به صورت مطلق بپذیریم؟ یا اینکه باید در مقابل این تحولات بایستیم؟ و یا اینکه باید تحولات اجتماعی را مدیریت کرد؟ پاسخ به این سوالات موضوع اصلی روز اول از دومین نشست هم اندیشی کارگروه های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی در قم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه؛ در ابتدای این جلسه با بیان مقدماتی سوال نشست به صورت تفصیلی تبیین و سپس مفهوم "مدیریت اسلامی تحولات" به عنوان راه صحیح برخورد با تحولات نامطلوب معرفی شد. در ادامه، بحث به تبیین اثباتی مفهوم "مدیریت اسلامی تحولات" اختصاص داشت؛ که "هدایت نظامات ذهنی فرد" -به عنوان نقطه آغاز مدیریت تحولات - مورد دقت قرار گرفت. "هدایت نظامات ذهنی" مفهوم پایه ی "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" در تبیین" الگوی پیشرفت اسلامی" محسوب می شود.

در قسمت پایانی مباحث محتوائی این نشست، وابستگی موضوع "هدایت نظامات ذهنی فرد" با   تصرف در "نظام نگرش های موثر بر تصمیم گیری فرد" بررسی شد و گام اول این تصرف هدفمند  در مفهوم "ثبت ذهنی" تئوریزه گردید.

در پایان این جلسه هشت نفر از شرکت کنندگان در این نشست تقریر خود از محتوای این نشست را ارائه نمودند؛ که فهرست حجت الاسلام مجید گودرزی بهترین امتیاز ارزیابی عمومی را به خود اختصاص داد.

لازم به ذکر است که دومین "نشست هم اندیشی کارگروه های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی" در روز های 25 و 26 مهرماه 1392 در شهر مقدس قم برگزار می گردد و موضوع روز دوم این نشست، ارزیابی فعالیت های کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی می باشد.