بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کارگروه شهید محسن وزوایی، اولین کارگاه هم اندیشی مسئولین کارگروه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با حضور حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی سوم، چهارم و پنجم اسفندماه 1391 در مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت الاسلام علی کشوری در روز نخست این کارگاه را به تبیین مسئله الگوی پیشرفت اسلامی و تفاوت آن با الگوی توسعه غربی اختصاص داد. وی تبیین این مسئله را وابسته به تبیینِ سئوال "چگونه از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی انتقال یابیم؟" وابسته و برای تبیین این سؤال بحث از جهت حرکت انقلاب اسلامی را یک ضرورت دانستند. دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در ادامه جهت حرکت انقلاب اسلامی را  با استفاده  از سه اصطلاحِ "مبنای حرکت انقلاب اسلامی"، "مراحل تحقق مبنای انقلاب اسلامی" و " موضوعات انتقال مراحل تحقق مبنای انقلاب اسلامی" تبیین کرد. به عبارت دیگر تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی مقدمه تبیین سؤال"چگونه از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی انتقال یابیم؟" است و در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی با تبیین این سؤال مسئله الگوی پیشرفت اسلامی تشریح می شود.

وی در روز دومِ این کارگاه اقدام به تبیین مبانی نظری اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی کرد؛ که در این قسمت از مباحث ،اصطلاحات سه گانه "مدیریت اسلامی تحولات"،"ساختارهای ذهنی" و"" موضوعات انتقال" تعریف شدند.  مبتنی بر این مباحث دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی را به"نقشه راه مدیریت اسلامی تحولاتِ ساختارهای ذهنی از طریق پردازش موضوعات انتقال برای حفظ جهت حرکت انقلاب اسلامی تعریف کردند.
موضوع مباحث روز سوم این کارگاه که وی ارائه شد، تبیین تفاوت های پردازش اجتماعی موضوعات انتقال و تبیین نظری موضوعات انتقال بود. حجت الاسلام کشوری پردازش موضوعات انتقال را مستلزم ملاحظه سه مسئله ی 1. "شناخت جایگاه تاریخی تحولات"، "شناخت شرایط اجتماعی حاکم بر تحولات" و" شناخت نقش فرد در شکل گیری تحولات" دانستند. 
در مراسم اختتامیه اولین کارگاه هم اندیشی مسئولین کارگروه های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی شرکت کنندگان به بررسی و نقد محتوا، برنامه و سازمان این کارگاه پرداختند.